1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tietojenkäsittelytieteen Seura ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimialueena on koko maa.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää tietojenkäsittelyn tutkijoiden ja alan tutkimustuloksista kiinnostuneiden henkilöiden keskinäistä yhteydenpitoa sekä tukea ja edistää tietojenkäsittelyn tutkimusta, tutkimustulosten soveltamista ja tutkimuksesta tiedottamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää keskustelu- ja koulutustilaisuuksia jäsenilleen, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja on yhteistyössä muiden alan kotimaisten ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. Lisäksi yhdistys voi osallistua kansainvälisten symposioiden ja konferenssien järjestämiseen, tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja ja jakaa stipendejä.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä sen toiminta voi muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

3 Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen luonnollinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi liittyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä opiskelee päätoimisesti laitoksessa, jossa harjoitetaan tietojenkäsittelyn tutkimusta ja joka osallistuu siellä suoritettavaan tutkimukseen tai antaa opetusta. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi hallituksen yksimielisesti ehdottaman henkilön.

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja opiskelijajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kummallekin jäsensryhmälle. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Kannatusjäsen maksaa kannatusjäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.

6 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään (6-9) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseninä voivat olla vain yhdistyksen henkilöjäsenet kuitenkin niin, että hallituksessa saa olla enintään kaksi (2) opiskelijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen perättäisen toimikauden jälkeisenä vuotena. Kuitenkin hallituksen jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi, mikäli hän ei ole toiminut puheenjohtajana kolmea edeltävää toimikautta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, hänen tilalleen valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa uusi jäsen siksi ajaksi, jonka eronnut olisi ollut vielä hallituksen jäsenenä.

Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa hallitus

 1. edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia,
 2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat,
 3. valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamista,
 4. hoitaa yhdistyksen talouden,
 5. on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä,
 6. laatii yhdistyksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen,
 7. laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi, sekä
 8. toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-kesäkuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni lukuunottamatta kannatusjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä yhdistyksen tai Tietotekniikan liitto ry:n kotisivuilla sekä hallituksen päättämässä tietotekniikka-alan lehdessä tai lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle sähköpostina tai kirjeenä.

11 Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja(t)
 10. valitaan yhdistyksen edustajat yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13 Muut määräykset

Yhdistys voi liittyä jäseneksi yhteisöön, jonka tarkoitukset tukevat yhdistyksen tarkoituksia. Päätös tällaiseen yhteisöön liittymisestä tai siitä eroamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa.