Finska Sällskapet för Datalogi rf

Finska Sällskapet för Datalogi rf grundades år 1982 för att fungera som en länk mellan forskare inom datavetenskapen och dem som är intresserade av forskningsresultat inom fältet, för att föra fram forskningen och tillämpningen av forskningsresultaten samt för att informera om forskningen.

För dessa ändamål arrangerar sällskapet diskussioner och utbildning för sina medlemmar, bedriver forskning, informerings- och publiceringsverksamhet, och samarbetar med andra sällskap inom fältet, både inrikes och internationellt. Dessutom kan sällskapet delta i arrangemangen av internationella symposier och konferenser, göra anföranden och propositioner, samt ge uttalanden och dela ut stipendier.

De traditionella verksamhetsformerna består av att sällskapet arrangerar det årliga Datalogievenemanget, publicerar tidningen Tietojenkäsittelytiede (Datavetenskap) samt årligen premierar förtjänstfulla avhandlingar.

Sällskapet har omkring 400 medlemmar. De är forskare, lärare och studeranden, IT-professionella med ett intresse för datavetenskap samt medlemmar från samhälls- och företagslivet.

Sällskapet är medlem i Tietotekniikan liitto (Föreningen för informationsteknologi) och i Vetenskapliga samfundens delegation. Tietotekniikan liitto är medlem i den internationella organisationen IFIP. Flera av sällskapets medlemmar deltar aktivt i de tekniska kommittéerna och arbetsgrupperna inom IFIP.

Sällskapets traditionella verksamhetsformer inbegriper:

* Det årliga datavetenskapsevenemanget
* Tidningen Tietojenkäsittelytiede
* Pris för Pro gradu- och doktorsavhandlingar.